Employment | Gift Cards | Contact Us  
 
Springbrook - 630.848.5060
Naperbrook - 630.378.4215
 
book a tee time
 
 
naperville park district link   facebook twitter blog youtube
 

Senior Amateur Championship Tee Times

  First Last Tee Time   First Last Tee Time   First Last Tee Time
  Gary Alesi 9:10 AM   Jack Krezel 10:38 AM   Bob Trine 12:38 PM
  Gary Anderson 10:22 AM   David Lather 11:42 AM   Kevin Tunney 7:58 AM
  Bob Barranco 11:34 AM   David Lee 10:46 AM   George Verner 10:30 AM
  Chuck Barth 7:26 AM   Dave Lemaistre 9:02 AM   Tim Vos 8:54 AM
  Jay Bauer 11:18 AM   Ron Lenkowski 8:06 AM   Peter Washington 11:26 AM
  Bob Bean 10:54 AM   Andrew Liu 12:30 PM   Joe Ways 11:50 AM
  Gary Beckman 9:02 AM   Larry  Lynd 8:38 AM   Dave Weddige 7:58 AM
  Bob Bernhard 9:50 AM   Bob Malucci 11:34 AM   Doug Weed 11:58 AM
  Terry Bogolin 9:10 AM   Ron Mambu 8:14 AM   Bill  Welter 7:50 AM
  Bob Bolas 9:26 AM   Frank Maritote 11:50 AM   Phil Wierzbinski 7:34 AM
  Dave Borg 9:58 AM   Andrew Markich 11:18 AM   Bill  Wilson 7:42 AM
  Kim Bowman 11:50 AM   Greg Mayor 11:26 AM   Mark Wintczak 8:06 AM
  Tim Brennan 12:30 PM   Suart McCall 12:22 PM   Scott Wolff 12:14 PM
  Don Burger 9:10 AM   Steve McKay 11:34 AM   Ken Wood 12:14 PM
  Jim Cannan 9:02 AM   Michael McKenna 10:30 AM   Craig Wrobel 10:22 AM
  Ernie Capouch 9:34 AM   Bill  Meister 10:06 AM   Kevin Yeazell 12:30 PM
  Joe Carlino 8:54 AM   Marc  Meyers 10:06 AM   Dave Zider 12:38 PM
  Ed Chaves 8:54 AM   Chuck Millington 7:34 AM   Ken Zilka 9:34 AM
  Dave Clark 8:14 AM   Stanley Mitchell 11:50 AM        
  Tom  Clark 9:50 AM   Dave Mlynski 7:34 AM        
  Mike Coble 9:58 AM   Wayne Moran 10:06 AM        
  Steve Cochran 8:30 AM   Frank Mores 7:50 AM        
  Sean Condon 8:30 AM   Tim Myers 10:46 AM        
  Leigh Condon 11:02 AM   Paul Neidhart 10:38 AM        
  Barry Cordeiro 7:50 AM   Kevin Newquist 8:14 AM        
  Greg Cornwell 8:14 AM   Ken Nomura 7:26 AM        
  Don Dahlgren 9:10 AM   Paul Nottke 8:38 AM        
  Steve Dano 7:58 AM   Dennis O'Boyle 10:30 AM        
  Jim Day 9:42 AM   Marty O'Connell 12:30 PM        
  Steve DiPrima 10:54 AM   Steve Ostrowski 9:42 AM        
  Mike Doyle 11:26 AM   Bill  Parrilli 7:34 AM        
  Jack Dundon 9:34 AM   John Paskvalich 11:02 AM        
  George Dyche 11:02 AM   Rich Patera 11:58 AM        
  Bob Edwards 7:42 AM   Jak Payne 11:42 AM        
  Nick  Ettlebrick 10:54 AM   Mike Piszczek 9:50 AM        
  Bob Falkman 7:42 AM   Jim Pniak 11:42 AM        
  John Ferri 11:26 AM   Jim Potter 8:46 AM        
  Rich George 9:34 AM   Dave Prokop 10:06 AM        
  George Gilmore 12:22 PM   Nelson Radcliffe 9:42 AM        
  John Girardot 10:46 AM   Jonathan Rand 8:06 AM        
  Gary Granback 9:26 AM   Bill  Reveille 8:46 AM        
  John Grier 11:58 AM   Kevin Richardson 8:30 AM        
  Bill  Grommes 7:26 AM   Jim Rosecky 7:58 AM        
  Wayne Haffey 12:38 PM   Rich Rosenberg 10:38 AM        
  Jim Haffey 12:38 PM   Bill  Ross 11:18 AM        
  Ken Hagenbaumer 10:38 AM   Dale Samuelson 9:26 AM        
  Rich Hagmeyer 9:58 AM   Roger Sawdey 8:38 AM        
  Claude Harmon 9:42 AM   Don Schumann 11:42 AM        
  Denny Heatherly 12:22 PM   Kevin Shields 8:30 AM        
  Mike Herbert 7:42 AM   Lou Skarosi 9:02 AM        
  Steve Hoffman 12:22 PM   Jack Smith 11:58 AM        
  Bill  Holaday 11:34 AM   John Sohn 9:58 AM        
  Fred Holdsworth 10:30 AM   Larry  Spang 8:46 AM        
  Bill  Holmes 7:50 AM   Fred St. Pierre 8:54 AM        
  Nick  Huie 10:46 AM   Ed Stark 10:22 AM        
  Jeff Johnson 8:38 AM   Bob Sterr 11:02 AM        
  Ron Johnson 9:50 AM   Gary Stone 9:26 AM        
  Jim Kartholl 7:26 AM   Steve Story 11:18 AM        
  Larry  Kempa 12:14 PM   John Swidergal 12:14 PM        
  Nick  Koukos 8:06 AM   Dennis Thompson 10:54 AM        
  Don Kraisiger 10:22 AM   Bob Tobiason 8:46 AM        
                       
   2018 Senior Amateur Championship
  Springbrook Golf Course
  Wednesday, August 22, 2018
                 
                 
  7:26 Chuck Barth   8:14 Kevin Newquist   9:10 Don Dahlgren
    Jim Kartholl     Dave Clark     Terry Boglin
    Ken Nomura     Greg Cornwell     Gary Alesi
    Bill Grommes     Ron Mambu     Don Burger
                 
  7:34 Chuck Millington   8:30 Kevin Richardson   9:26 Dale Samuelson
    Phil Wierzbinski     Kevin Shields     Gary Stone
    Bill Parrilli     Steve Cochran     Bob Bolas
    Dave Mlynski     Sean Condon     Gary Granback
                 
  7:42 Bob Falkman   8:38 Paul Nottke   9:34 Ernie Capouch
    Bill Wilson     Larry Lynd     Rich George
    Bob Edwards     Roger Sawdey     Jack Dundon
    Mike Herbert     Jeff Johnson     Ken Zilka
                 
  7:50 Frank Mores   8:46 Jim Potter   9:42 Jim Day
    Bill Holmes     Bill Reveille     Nelson Radcliffe
    Bill Welter     Larry Spang     Steve Ostrowski
    Barry Cordeiro     Bob Tobiason     Claude Harmon
                 
  7:58 Dave Weddige   8:54 Tim Vos   9:50 Ron Johnson
    Jim Rosecky     Ed Chaves      Bob Bernhard
    Steve Dano     Fred St Pierre     Mike Piszczek
    Kevin Tunney     Joe Carlino     Tom Clark
                 
  8:06 Ron Lenkowski   9:02 Dave Lemaistre   9:58 Rich Hagmeyer
    Nick Koukos     Jim Cannan     Dave Borg
    Jonathan Rand     Gary Beckman     Mike Coble
    Mark Wintczak     Lou Skarosi     Jon Sohn
                 
                 
  10:06 Marc Meyers   11:02 Bob Sterr   11:58 Rich Patera
    Dave Prokop     John Paskvalich     Doug Weed
    Wayne Moran     George Dyche     Jack Smith
    Bill Meister     Leigh Condon     John Grier
                 
  10:22 Don Kraisinger   11:18 Steve Story   12:14 John Swidergal
    Ed Stark     Bill Ross     Ken Wood
    Gary Anderson     Jay Bauer     Scott Wolff
    Craig Wrobel     Andrew Markich     Larry Kempa
                 
  10:30 George Verner   11:26 Michael Doyle   12:22 Steve Hoffman
    Fred Holdsworth     Greg Mayor     Denny Heatherly
    Dennis O'Boyle     John Ferri     George Gilmore
    Michael McKenna     Peter Washington     Stu McCall
                 
  10:38 Paul Neidhart   11:34 Steve McKy   12:30 Marty O'Connell
    Ken Hagenbaumer     Bill Holaday     Kevin Yeazell
    Rich Rosenberg     Bob Malucci     Tim Brennan
    Jack Krezel     Bob Barranco     Andrew Liu
                 
  10:46 Nick Huie   11:42 David Lather   12:38 Jim Haffey
    John Girardot     Jack Payne     Wayne Haffey
    Tim Myers     Don Schumann     Dave Zider
    David Lee     Jim Pniak     Bob Trine
                 
  10:54 Nick Ettlebrick   11:50 Stanley Mitchell      
    Steve DiPrima     Joe Ways      
    Dennis Thompson     Kim Bowman      
    Bob Bean     Frank Maritote      
                 
                 
  1ST ROUND @ SPRINGBROOK
  2ND ROUND @ NAPERBROOK, SAME TEE TIME.